Vypočtěte střední (průměrnou), směrodatnou odchylku a medián.

Uveďte čísla níže. Každé číslo ve vlastním řádku (max. 500):Čítač počítá následující: počet čísel, směrodatnou odchylku, průměr. Kromě toho dostanete čísla uspořádaná od nejmenší po největší. Oddělte čísla novým řádkem. Kliknutím na tlačítko 'Vypočítat' získáte výsledek. Můžete například snadno vypočítat průměrnou známku školního certifikátu. Průměr se vypočítá sečtením všech čísel a vydělením výsledku počtem čísel. Ukazatelem je také standardní odchylka. Popisuje, jak moc se čísla v průměru liší od průměru.

Jak se vypočítá aritmetický průměr?

Aritmetický průměr se vypočítá sečtením čísel a vydělením výsledku počtem čísel. Pro příklad si vezměme čísla 4, 5, 9 a 10. Součet těchto čísel je 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Získaný součet 28 se vydělí počtem čísel, tedy čtyřmi. To dává 28 / 4 = 7. Průměr čísel 4, 5, 9 a 10 je tedy 7.